โครงการการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ

ชื่องานวิจัย


โครงการการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ

เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุน

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล *

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้