โครงการศึกษาวิจัยทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาวิจัยทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ. จรินทร์ เ จริญศรีวัฒนกุล
รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม
ดร. ศักดา ธนิตกุล
ดร. ขวัญทวี วิเชียรโรจน์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้