โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยางพาราที่เป็นส่วนควบของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์

Category: ผลวิจัยปี 2541 / 1998

ชื่องานวิจัย


โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย (กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมการเกษตร)

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์ *
ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
อ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้