โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย (กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมการเกษตร)

Category: ผลวิจัยปี 2541 / 1998

ชื่องานวิจัย


โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย (กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมการเกษตร)

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ผศ.ดร. ปราการ อาภาศิลป์
ผศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้