ผลวิจัยปี 2541 / 1998

โครงการประเมินนโยบายค่าเงินบาทลอยตัวกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย (กรณีศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหนักกับอุตสาหกรรมการเกษตร)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/03/1998 ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ผศ.ดร. ปราการ อาภาศิลป์
ผศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยางพาราที่เป็นส่วนควบของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอิเล็กทรอนิกส์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/04/1998 รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์ *
ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
อ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,กระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยทิศทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
5/04/1998 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
รศ. จรินทร์ เ จริญศรีวัฒนกุล
รศ. สุธรรม อยู่ในธรรม
ดร. ศักดา ธนิตกุล
ดร. ขวัญทวี วิเชียรโรจน์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสังคมและการเตรียมความพร้อมจากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
2/01/1998 รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล * สำนักงานกองทุนสนับสนุน  -

Read more...