ผลวิจัยปี 2542 / 1999

โครงการที่ปรึกษาด้านวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงการคลัง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/01/1999 รศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ *
ผศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
อ.กรุณา วิวัฒนกันตัง
อ.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
กระทรวงการคลัง  -

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/09/1999 อ. โกศล ฉันธิกุล *
คุณชุติมา เปรื่องการ
รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล:
ผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  -

Read more...

โครงการแผนกลยุทธ์การพัฒนาการเกษตร

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/09/1999 นักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์
ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
รศ.ดร. วรวุฒิ หิรัญรักษ์
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
นางสาวลดาวัลย์ คำภา
นางสาววีณา พันธุรัตน์
นางสาววิธาดา อนุกูลวรรธกะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  -

Read more...

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร (อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและอุตสาหกรรมสับปะรด กระป๋อง)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/07/1999 ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน * ศูนย์ฯ ทำสัญญากับมูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มูลนิธิสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำสัญญากับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ว่าจ้าง)  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง สถานการณ์การออกจากโรงเรียนกลางคันของนักเรียนในประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/08/1999 รศ.ดร. ดาว มงคลสมัย *
รศ.ดร. ลิลี่ โกศัยยานนท์
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
6/11/1999 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์
รศ. จรินทร์ เ จริญศรีวัฒนกุล
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  -

Read more...

โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจการส่งออก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
4/01/1999 รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์ *
รศ.ดร. วรวุฒิ หิรัญรักษ์
ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า,กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยการค้าและผลกระทบที่เกิดจากความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/02/1999 ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี *
รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
อ. วันชัย ขันตี
อ. อักษรศรี พานิชสาส์น
กองวิจัยสินค้า,กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...