ผลวิจัยปี 2543 / 2000

โครงการศึกษาการจัดทำ Targeting Map สำหรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/08/2000 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการวิจัยการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/03/2000 รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี *
นายมนัส วรมณีรัตน์
นางสาวชุติมา ฉันทวิทย์
นางสาวกัญญา ไกรเวช
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  -

Read more...

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนงานข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม 13 สาขา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/01/2000 ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม *
ผศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
อ. ประชา คุณธรรมดี
ดร. พิศวาส สุคนธพันธุ์
ดร. เอกวุฒิ สุจเร
คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...