โครงการวิจัยเรื่อง “โรงพิมพ์และโรงงานไพ่ของกระทรวงการคลัง”

Category: ผลวิจัยปี 2536 / 1993

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยเรื่อง “โรงพิมพ์และโรงงานไพ่ของกระทรวงการคลัง”

เสนอต่อ


กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้