โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดปทุมธานี

Category: ผลวิจัยปี 2536 / 1993

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดปทุมธานี

เสนอต่อ


ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้