โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดสุพรรณบุรี

เสนอต่อ


ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์ *
รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้