ผลวิจัยปี 2536 / 1993

โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/01/1993 รศ.ดร. ประยงค์ เนตยารักษ์ *
รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์
ผศ. ภราดร ปรีดาศักดิ์
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  -

Read more...

โครงการศึกษาและจัดทำแผนลงทุนจังหวัดปทุมธานี

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/01/1993 รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม *
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง “โรงพิมพ์และโรงงานไพ่ของกระทรวงการคลัง”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/10/1993 รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา *
ผศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  -

Read more...