ผลวิจัยปี 2537 / 1994

โครงการศึกษาสถานการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/12/1994 ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน *
ผศ.ดร. ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
สน.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

ชุดโครงการ วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ปี 2551

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/12/1994 ผศ.ดร. โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ *
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
กองดัชนีการเศรษฐกิจ  -

Read more...

โครงการที่ปรึกษาการพยากรณ์ดัชนีราคาผู้บริโภค

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/12/1994 รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์ * กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...