ผลวิจัยปี 2538 / 1995

โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันด้านการค้าบริการของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/09/1995 ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ *
ผศ.ดร. วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร. เพลินพิศ สัตย์สงวน
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...

โครงการพัฒนาศึกษาวางระบบจัดเก็บข้อมูลและสถิติการค้าบริการ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/07/1995 รศ.ดร. สุพจน์ จุนอนันตธรรม *
รศ. ฐกัด ศรีคำพร
รศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา
อ. นงนุช สุนทรชวกานต์
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์  -

Read more...

ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของ APEC ต่อสินค้าเกษตรกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
24/08/1995 อ.ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย *
รศ. ชัยวัฒน์ คนจริง
อ. สมจินต์ สันถวรักษ์
อ. อาชนัน เกาะไพบูลย์
กระทรวงการต่างประเทศ  -

Read more...

ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนของ APEC ต่อสินค้าอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
24/08/1995 รศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ *
ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
กระทรวงการต่างประเทศ  -

Read more...