งานที่กำลังศึกษาวิจัย

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/02/2015 ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพสิฐ *
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายชวดล เมธาสุรารักษ์
นายสุขุม พันธ์ณรงค์
นางพิมลพรรณ บุญยเสนา

การประปาส่วนภูมิภาค  -

Read more...

โครงการการปรับปรุงเครื่องชี้วัดและแบบสำรวจข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค สำหรับใช้ในช่วง ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
09/02/2015 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี *
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.พิมลพรรณ อิศรภักดี
กรมการพัฒนาชุมชน  -

Read more...

โครงการเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน และจัดทำนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/01/2015 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี
รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
อ.สิเรมอร อัศวพรหมธาดา
ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล
อ.ชล บุนนาค
อ.นนท์ นุชหมอน
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคและรายสาขาของการปรับอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม: วิเคราะห์ด้วยการคำนวณดุลยภาพทั่วไป

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/01/2015 ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค)  -

Read more...

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา ปีงบประมาณ 2558

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/12//2014 รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ *
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช
ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)

Read more...

โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/12//2014 อ.ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงศ์กูล *
อ.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อ.ดร.กิริยา กุลกลการ
อ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการวิจัยแนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมงในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน + 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/11/2014 อ.ดร.เณศรา  สุขพานิช *
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/11/2014 ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย์ *
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
นายเพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

Read more...

โครงการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจำปี 2557

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/11/2014 อ.ถิรภาพ  ฟักทอง*
อ.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ
นายณัฏฐ์ อาจหาญสิริ
นายธนกร ธรรมลงกรต
ศ.ระพีพรรณ คำหอม
ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์
นายวสุพล ตรีโสภากุล

 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

Read more...

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ และการกำหนดมูลค่าคาร์บอนเพื่อนำไปสู่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/11/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ์
นายคมศักดิ์ สว่างไสว


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อระบบเศรษฐกิจไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/10/2014 อ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ *

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกรุงเทพมหานคร

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/09/2014 ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานค

Read more...

โครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านงบประมาณการศึกษาในประเทศไทย (Public Expenditure Tracking Survey of the 15 Year Free Education Programme)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
02/09/2014 รศ.ดร.ชัยยุทธ์  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
UNICEF  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่อง มิติด้านสิ่งแวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/09/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ผศ.สิทธิกร นิพภยะ
อ.พนิต วัฒนกูล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 3

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/09/2014 รศ.ดร.ชัยยุทธ์  ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและสนับสนุนการดำเนินงานสำหรับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/07/2014 ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล *
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: การวิเคราะห์แบบจำลองและการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/07/2014 ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา *
ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล
ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์
ดร.ธร ปิติดล

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการความท้าทายของภาคอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2014 ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย์ *
ดร.มณเฑียร สติมานนท์
ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ
อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล
ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์
อ.ลอยลม ประเสริฐศรี
อ.ถิรภาพ ฟักทอง
ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
ศ.ดร.ศักดา ธนิกุล
ดร.คณพล จันทร์หอม
Professor Richard Doner
ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์
นายเพช็รธรินทร์ วงศ์เจริญ
นางสาวกชพรรณ วงศ์วัฒน์
นางสาวคุลิกา โรจนกนกศักดิ์
ดร.ภคพร วัฒนดำรง
นายพิชญ์ จงวัฒนากุล
Assistant Professor Cassey Lee
Dr.Dionisius A, Narjoko 
Dr.Titik Anas

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการจัดตั้งเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
03/06/2014 รศ.ดร.นิรมล  สุธรรมกิจ *
รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร
อ.นนท์ นุชหมอน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  -

Read more...

โครงการวิจัยเรื่องแบบจำลองการปรับปรุงภาษีที่ดินและระบบที่ดินเพื่อการกระจายการถือครองที่ดิน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/06/2014 ผศ.ดร.ดวงมณี  เลาวกุล *

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการนโยบายการแข่งขันทางการค้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/04/2014 อ.ดร.วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์*
อ.ดร.พรเทพ  เบญญาอภิกุล
ดร.จิรวัฒน์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/10/2013 อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

Feasibility Study of Economic Cooperation Agreement (ECA) between Thailand and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/03/2013 อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย*
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย**
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น**
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจน์กิจ
Mrs.Hsin-I Ko
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายวินัย หอมสมบัติ
Taiwan ASEAN Studies Center (TASC), Chung-Hua Institution for Economic Research (CIER)  -

Read more...

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาเฉพาะกลุ่มประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/03/2013 ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ *
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/03/2013 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.วุฒิสาร ตันไชย
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการการเปรียบเทียบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสมาชิกประชาคมอาเซียน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/08/2012 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
อ.นนท์ นุชหมอน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
07/08/2012 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
นายรัฐ ดำรงศรี
นายสิทธิศักดิ์ ปัญญา
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
นายนรา แป้นประหยัด
นายพีรพงษ์ ตรีชะฎา
นายนัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการการศึกษากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงของภาคส่วนเกษตรต่อสภาวะอากาศรุนแรงโดยระบบประกันภัยพืชผล: กรณีศึกษาระบบเพาะปลูกข้าว

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/07/2012 ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
ดร.โสมรัศมิ์ จันทรัตน์
ดร.ปรีสาร รักวาทิน
ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการจัดวางระบบการให้บริการสาธารณะและการจัดเก็บรายได้ในทะเล

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
02/07/2012 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
นายนรา แป้นประหยัด
สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  -

Read more...

โครงการแบบจำลองเพื่อพยากรณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม สาขาผลิตอุตสาหกรรมและสาขาค้าส่ง การค้าปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/12/2011 อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการสังเคราะห์ชุดความรู้ด้านการปฏิรูปการศึกษาในต่างประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/11/2011 ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ *
ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค)  -

Read more...

โครงการความเต็มใจจ่ายเพื่อพิ้นที่ป่าไม้ของชาวกรุงเทพฯ (Willingness to Pay for Forest Area of the Bangkok Dwellers)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
06/09/2011 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...