โครงการอบรมในปี 2563 / 2020

Category: การอบรม ปี 2559-2563
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
 1 โครงการอบรมและวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล (อบรมออนไลน์)

หลักสูตรพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 14-27 เมษายน 2563

หลักสูตรเฉพาะทาง
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563

 8 In-House