โครงการอบรมในปี 2562 / 2019

Category: การอบรม ปี 2559-2563
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร นักบริหารธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New Business Technology Executive) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 24 เมษายน 2562 ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 26   In-House  
2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศ สปป.ลาวและเวียดนาม (Study Tour in Contemporary Issues of ASEAN Political, Social, Environment and Development Economy: CLMV Focus) ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2562
ณ สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม
35 เก็บค่าธรรมเนียม  
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 111 เก็บค่าธรรมเนียม และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย  
4 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ Leader in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา Foyer โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 19 In-House