โครงการอบรมในปี 2561 / 2018

Category: การอบรม ปี 2559-2563
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับภาครัฐ”
ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
20 เก็บค่าธรรมเนียม  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้โปรแกรม EViews
สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์”
ระหว่างวันที่ 1-8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 18 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่  10  In-House  
3 โครงการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศเมียนมา (Study Tour in Contemporary Issues of ASEAN Political, Social, Environment and Development Economy: CLMV Focus) 24 - 27 มิถุนายน 2561
ณ ประเทศเมียนมา
9 – 11 กรกฎาคม 2561
ณ จังหวัดเชียงราย
24 เก็บค่าธรรมเนียม  
4 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561
ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
87 เก็บค่าธรรมเนียม  
5 โครงการทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 19 พฤศจิกายน 2561 – 20 มกราคม 2562
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
20 In-House