โครงการอบรมในปี 2560 / 2017

Category: การอบรม ปี 2559-2563
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 20 ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. (ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) และโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 34 ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
65 เก็บค่าธรรมเนียม
3 Study Tour Program for the Niger State Delegations In cooperation of technology and investment exchange in the Shea butter sector ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2560 6 In-House
4 โครงการอบรมและศึกษาดูงานในประเทศเวียดนาม (Study Tour in Contemporary Issues of ASEAN Political, Social, Environment and Development Economy: CLMV Focus) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2560
ณ ประเทศเวียดนาม
36 เก็บค่าธรรมเนียม
5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเวดดิ้ง เลาจน์ ชั้น 10  โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 16 In-House
6 โครงการอบรมครู เรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และทางเลือกของเครื่องมือการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี 20 ได้รับทุนอุดหนุนจาก สกว. (ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (PRO-Green) และโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)