โครงการอบรมในปี 2559 / 2016

Category: การอบรม ปี 2559-2563
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมหลักสูตร “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559
ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
57 In-House  
2 โครงการอบรมหลักสูตร “การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
63 In-House
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 19-22 เมษาายน 2559
ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
53 เก็บค่าธรรมเนียม
4 โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (study Trip Program for BE Student : EE565/EE561 Selected Topics in Development Economic 1 ระหว่างวันที่ 15-23 กรกฎาคม 2559
ณ กัมพูชา
35 In-House
5 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 33 ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2559
ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
80 เก็บค่าธรรมเนียม