โครงการอบรมในปี 2556 / 2013

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผุ้สอนวิชาสังคม ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 28 15 - 18 ตุลาคม 2556
ห้องบรรยาย ศ 101
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
 69    
2 โครงการอบรมการติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 28 เมษายน 2556
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
45    
3 โครงการอบรมความรู้ด้านความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา 25 เมษายน 2556
ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 4
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ศูนย์รังสิต)
20    
4 โครงการอบรมความรู้การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 20-21 เมษายน 2556
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
40    
5 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 27 26 - 29 มีนาคม 2556
ห้อง ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
84