โครงการอบรมในปี 2555 / 2012

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ให้กับผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน 20 เมษายน 2555 - 7 มิถุนายน 2555
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
25 In-House   
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการคลังและนโยบายสาธารณะ สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 1-30 มีนาคม 2555
ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
35 In-House  
3 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 25 24-27 เมษายน 2555
ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
115 เก็บค่าธรรมเนียม   
4 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 26 15-18 ตุลาคม 2555
ห้องยรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
40 เก็บค่าธรรมเนียม