โครงการอบรมในปี 2554 / 2011

Category: การอบรม ปี 2554-2558
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับผู้อำนวยการ บริษัทขนส่ง จำกัด 20 - 28 กันยายน 2554
บริษัม ขนส่ง จำกัด
43  In-House  
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สื่อข่าว ประจำปี 2554 20 สิงหาคม - 10 กันยายน 2554
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
- จัดอบรมสำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวธุรกิจ   
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 24 26 – 29 เมษายน 2554
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
91 เก็บค่าธรรมเนียม