โครงการอบรมในปี 2558 / 2015

Category: การอบรม ปี 2554-2558
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2558
ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
80 เก็บค่าธรรมเนียม  
2 โครงการอบรม "การประเมินโครงการลงทุน" รุ่นที่ 1 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
 40 เก็บค่าธรรมเนียม  
3 โครงการ EGAT Newly-Promoted Orientation Program for Level 10  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2558
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
80 In-House  
4 โครงการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์และพยากรณ์ตลาดรถยนต์" สำหรับบุคลากรบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558
ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สำนักงานกรุงเทพ
15 In-House  
5 โครงการ Study Trip Program for BE Students สำหรับนักศึกษาวิชา EE565/EE561 Selected Topics in Development Economics 1 ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558
ณ สปป.ลาว 
 21 เก็บค่าธรรมเนียม   
 โครงการอบรม "การให้ความรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราข 2551" ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2558
ณ ห้องบรรยาย ศ101 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
78  เก็บค่าธรรมเนียม