โครงการอบรมในปี 2557 / 2014

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่ ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการการอบรมบุคลากรฝ่ายกฎหมายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

90 In-House  
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 30
“เศรษฐกิจไทยหลังการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันที่ 14-17 ตุลาคม 2557  
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 
คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 41 เก็บค่าธรรมเนียม  
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคม ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 29 วันที่ 25-28 มีนาคม 2557
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
55  เก็บค่าธรรมเนียม