โครงการอบรมในปี 2553 / 2010

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 16 22-23 พ.ย. 53
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
15  In-house  
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 23 12-15 ต.ค. 53
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ
98 เก็บค่าธรรมเนียม   
3 โครงการอบรมการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk Analysis) 28 กรกฎาคม - 8 กันยายน2553
ธนาคารทหารไทย (สำนักงานใหญ่)
20 In-house   
4 โครงการอบรมการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านแรงงาน สำหรับบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน 4 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2553
สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน
20  In-house  
5 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 16 13 - 14 พฤษภาคม 2553
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
6 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 15 8-9 เมษายน 2553
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
7 โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 22 20 - 28 เมษายน 2553
ห้องบรรยาย ศ 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
60