โครงการอบรมในปี 2552 / 2009

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัยสำหรับบุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2552
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
30 จัดอบรมสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้   
2 โครงการพัฒนาข้าราชการกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 3 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2552
โรงแรมบางกอกพาเลซ
40 จัดอบรมสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
3 โครงการพัฒนาข้าราชการกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 2 9-11 พฤศจิกายน 2552
โรงแรมบางกอกพาเลซ
45 จัดอบรมสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน   
4 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 21 12 - 16 ตุลาคม 2552
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
80  -  
5 โครงการพัฒนาข้าราชการกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1 5-10 ตุลาคม 2552
ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
40 จัดอบรมสำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
6 โครงการพัฒนาผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม หลักสูตร Mini Econ (Global and Thai Economy) 1-2 สิงหาคม 2552
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ลแอนด์สปา ชลบุรี
60 จัดอบรมสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
7 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับคณะครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสิงห์บุรี 29 กรกฎาคม 2552
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40 จัดอบรมสำหรับคณะครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี  
8 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สื่อข่าว 25 กรกฎาคม - 5 กันยายน 2552
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35 จัดอบรมสำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวธุรกิจ  
9 โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัท ขนส่ง จำกัด หลักสูตร Mini Econ (Transportation) รุ่นที่ 4 16 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2552
ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ขนส่ง จำกัด และสถานีขนส่งกรุงเทพฯ
35 จัดอบรมสำหรับบริษัท ขนส่ง จำกัด  
10 โครงการอบรมด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้ก้บผู้บริหารในกลุ่มสมาคมธุรกิจสร้างบ้าน 5 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2552 (เฉพาะวันศุกร์)
ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจสร้างบ้าน
26 จัดอรมสำหรับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  
11 โครงการอบรมความรู้ด้านภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2552
ห้องป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
30 จัดอบรมสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
12 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 13 6-7 พฤษภาคม 2552
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
13 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 12 20-21 เมษายน 2552
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
14 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
89 -  
15 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ 7 - 29 มีนาคม 2552 (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
14 -