โครงการอบรมในปี 2551 / 2008

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19 14-17 ตุลาคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
93  -  
2 การเสวนา Exclusive Economic Monitoring ครั้งที่ 5 เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการอยู่รอดของธุรกิจ 12 กันยายน 2551
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
36 -  
3 การเสวนา Exclusive Economic Monitoring ครั้งที่ 4 เรื่อง Globalization กับการอยู่รอดของธุรกิจ 18 กรกฎาคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
89  บริการสังคม  
4 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 11 2-3 มิถุนายน 2551
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักใหญ่
34 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์   
5 การเสวนา Exclusive Economic Monitoring ครั้งที่ 3 เรื่อง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ 27 พฤษภาคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
46 บริการสังคม   
6 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 10 17-18 เมษายน 2551
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักใหญ่
38 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
7 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 18 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
186 -  
8 โครงการอบรมการใหความรู้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 4 25-26 มีนาคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
88 รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
9 การเสวนา Exclusive Economic Monitoring ครั้งที่ 2 เรื่อง ผลกระทบจากพลังงานต่อภาคอุตสาหกรรมและอิทธิพลของเศรษฐกิจโพ้นทะเล 17 มีนาคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
52 บริการสังคม  
10 โครงการอบรมเศรษฐกิจแดนมังกร รุ่นที่ 1 12-27 มกราคม 2551 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
โรงแรมรอยัลริเวอร์
25 -  
11 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 8 17-20 มกราคม 2551
โรงแรมรอยัลริเวอร์
40 -  
12 การเสวนา Exclusive Economic Monitoring ครั้งที่ 1 เรื่อง ปัจจัยทางการเงิน การแข่งขันระหว่างประเทศ และการเมืองต่อเศรษฐกิจไทยปี 2551 24 มกราคม 2551
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
60 บริการสังคม