โครงการอบรมในปี 2549 / 2006

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 9 15-17 ธันวาคม 2549
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง
169  -  
2 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 8 24-26 พฤศจิกายน 2549
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง
145 -  
3 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 17-18 พฤศจิกายน 2549
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
4 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 7 10-12 พฤศจิกายน 2549
โรงแรมแกรนด์เสาวลักษณ์ สุราษฎร์ธานี
96 -  
5 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 27-29 ตุลาคม 2549
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา ตรัง
73  -  
6 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 15 16-19 ตุลาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
47 -  
7 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 14 9-12 ตุลาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
56 -  
8 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 29-30 กันยายน 2549
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
9 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 6 15-16 กันยายน 2549
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
10 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 8-9 กันยายน 2549
โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
11 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 19-20 สิงหาคม 2549
ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
12 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 28-30 กรกฎาคม 2549
โรงแรมโซฟิเทล ราชา ขอนแก่น
270 -  
13 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 29-30 กรกฎาคม 2549
โรงแรมไดมอนด์ พาซ่า สุราษฎ์ธานี
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
14 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 21-23 กรกฎาคม 2549
โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
237 -  
15 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 15-16 กรกฎาคม 2549
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
16 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2549
โรงแรมเนวาดา แกรนด์ อุบลราชธานี
172 -  
17 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน 2549
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
102 -  
18 โครงการอบรมวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคสำหรับเจ้าหน้าที่สายการตลาดธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 15-16 พฤษภาคม 2549
ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานชิดลม
40 จัดอบรมสำหรับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  
19 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 13 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
113 -  
20 โครงการอบรมการใหความรู้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 3 20-21 มีนาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
78 รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
21 โครงการประเมินโครงการลงทุน รุ่นที่ 4 18-26 กุมภาพันธ์ 2549
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
35 -