โครงการอบรมในปี 2548 / 2005

Category: การอบรม ปี 2544-2548
ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 12 25-28 ตุลาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
48  -  
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 11 11-14 ตุลาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
79  -  
3 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การงบประมาณ การเงิน และการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 7-9 ตุลาคม 2549
บางกอกกอล์ฟ สปา แอนด์รีสอร์ท ปทุมธานี
61 -  
4 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 10 25-29 เมษายน 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
96  -  
5 โครงการอบรมการใหความรู้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 2 21-22 มีนาคม 2549
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
67 รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)