โครงการอบรมในปี 2547 / 2004

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 9 18-22 ตุลาคม 2548
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
253  -  
2 Kokugakuin University Training Program on Social and Economic Development in Thailand 12-19 กันยายน 2548
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
18 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
 
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับอาจารย์ผู้สอนเศรษฐศาสตร์ราชภัฎ รุ่นที่ 1 20-25 พฤษภาคม 2548
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
25 -  
4 โครงการอบรมการใหความรู้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นที่ 1 22-23 มีนาคม 2548
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
80 รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)