โครงการอบรมในปี 2546 / 2003

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 Strategic Performance Based Budgeting and Accounting for Public Sector (Study tour in Canberra and Sydney, Australia) 5-11 ธันวาคม 2547
ประเทศออสเตรเลีย
25 จัดอบรมสำหรับสำนักงบประมาณ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
2 Strategic Performance Based Budgeting and Accounting for Public Sector (Lecture) 17-23 พฤศจิกายน 2547
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
25 จัดอบรมสำหรับสำนักงบประมาณ   
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 8 3-7 ตุลาคม 2547
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
74 -  
4 Kokugakuin University Study Tour on Development Program in Thailand 7-16 กันยายน 2547
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
8 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น 
 
5 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 6 21 – 27 สิงหาคม 2547
โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ เชียงใหม่
45 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
6 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 5 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2547
โรงแรมบ้านเชียง อุดรธานี
47 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
7 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 4 17-23 สิงหาคม 2547
โรงแรมสยาม หาดใหญ่
45 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
8 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 3 4-10 กรฎาคม 2547
โรงแรม KU Home กรุงเทพฯ
55 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
9 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 2 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2547
โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ
52 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
10 โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง รุ่นที่ 1 6-11 กุมภาพันธ์ 2547
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ.
36 จัดอบรมสำหรับกรมบัญชีกลาง  
11 โครงการอบรมการวิเคราะห์และภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม 18 มกราคม -17 มีนาคม 2547
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ
25 ได้รับทุนอุดหนุนจาก GTZ