โครงการอบรมในปี 2545 / 2002

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 7 14-17 ตุลาคม 2545
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
82 -  
2 โครงการประเมินโครงการลงทุน รุ่นที่ 3 3-31 สิงหาคม 2545
โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
46 -  
3 โครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini Econ (Transportation) รุ่นที่ 3 3 พฤษภาคม - 5 กรกฎาคม 2545
บริษัทขนส่ง จำกัด
38 จัดอบรมสำหรับบริษัทขนส่ง จำกัด   
4 Information Consulting for Researcher from Shiga University, Japan 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2545
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
1 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ