โครงการอบรมในปี 2544 / 2001

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 6 16-19 ตุลาคม 2544
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
74  -  
2 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 7 1-2 และ 8 กันยายน 2544
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
30 -  
3 Environmental Study Tour for Students from Shiga University, Japan 27-28 สิงหาคม 2544
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
16 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
4 โครงการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 22 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2544
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
65  จัดอบรมสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
5 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงินแก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 22 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2544
ธนาคารแห่งประเทศไทย
30 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย   
6 โครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 7 กุมภาพันธ์ - 11 เมษายน 2544
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
41 จัดอบรมสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม