โครงการอบรมในปี 2543 / 2000

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 Economic and Social Reform Management for Development II 6-24 พฤศจิกายน 2543
สถาบันฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
20 ได้รับทุนอุดหนุนจาก Centre for International Economics, Australia
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 5 25-27 ตุลาคม 2543
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
80 -  
3 Economic and Social Reform Management for Development I 2-20 ตุลาคม 2543
สถาบันฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
20 ได้รับทุนอุดหนุนจาก Centre for International Economics, Australia
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
4 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 6 22-24 กันยายน 2543
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
50 -  
5 Environmental Study Tour for Students from Shiga University, Japan 26-29 สิงหาคม 2543
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
14 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
6 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module VI : Inventory and Environmental Management 26-30 มิถุนายน 2543
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
45 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
7 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module V : Human Resource Management and Development 1–7 มิถุนายน 2543
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
56 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
8 Strengthening National Economic Management in Thailand 1-19 พฤษภาคม 2543
สถาบันฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน
17 ได้รับทุนอุดหนุนจาก Centre for International Economics, Australia
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
9 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module IV : Financial for Efficiency Management 24–28 เมษายน 2543
โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ
44 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
10 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module III : Information Technology for Hospital Management System 27–31 มีนาคม 2543
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
45 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
11 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module II : Quality and Service Management 28 กุมภาพันธ์ –3 มีนาคม 2543
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
43 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
12 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module I : Hospital in the Changing Health System 24-28 มกราคม 2543
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
36 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข