โครงการอบรมในปี 2542 / 1999

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล Module I : Hospital in the Changing Health System 24-28 มกราคม 2543
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
36 ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข   
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 18-21 ตุลาคม 2542
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
37 -  
3 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์และการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รุ่นที่ 2 4 กันายน - 27 พฤศจิกายน 2542
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
63 จัดอบรมสำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ   
4 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 5 27-28 สิงหาคม 2542
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
45 -  
5 Environmental Study Tour for students from Shiga University, Japan 3-6 สิงหาคม 2542
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
20 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6 โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สำหรับข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 28 เมษายน - 2 มิถุนายน 2542
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
20 จัดอบรมสำหรับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
7 การสัมมนา เรื่อง กฎหมายทางการค้าสนับสนุนหรือทำลายเศรษฐกิจ 31 มีนาคม 2542
โรงแรมรอยัลริเวอร์
15 -  
8 Information Consulting on Human Resources and Thai Economies for UNDP 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2542
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
  ได้รับทุนอุดหนุนจาก UNDP
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ