โครงการอบรมในปี 2541 / 1998

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 Seminar on “The Impact of the Asian Economic Crisis on the GMS Economies” 23-27 พฤศจิกายน 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
31 ได้รับทุนอุดหนุนจาก UNESCO และ SEAMIO-Rihedบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ   
2 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3 12-16 ตุลาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
44 -  
3 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 4 24-25 กันยายน 2541
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
37 -  
4 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์และการอนุรักษ์พลังงานแก่ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 12 กันยายน – 28 พฤศจิกายน 2541
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
50 จัดอบรมสำหรับสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ   
5 Information Consulting for Researcher from Shiga University, Japan 17-28 สิงหาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
1 บริการวิชาการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
6 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 2 22 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
19 -  
7 Economics and Statistics for officials of the Ministry of Planning, Cambodia 19 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2541
พนมเปญ กัมพูชา
18 ได้รับทุนอุดหนุนจาก World Bank และ UNDP
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
8 International Trade for DPR Korea Officials 10 กุมภาพันธ์ – 10 กรกฎาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
2 ได้รับทุนอุดหนุนจาก UNIDO
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
9 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 3 (ต่างจังหวัด) 16 มีนาคม – 29 เมษายน 2541 323 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารกรุงไทย  
10 The Training Program on “Prospective JICA Experts” : Series VII 2-3 มีนาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
24 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 
11 International Trade Regulation (for representatives from EDAP) 19-23 มกราคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
17 ได้รับทุนอุดหนุนจาก EDAP
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ