โครงการอบรมในปี 2540 / 1997

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 The Greater Mekong Sub-region Economics Educators Mini Series Workshop II 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2541
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
12 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ และ SEAMIO-Rihed บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  
2 Study Tour on Health Insurance System in Thailand (for the delegates from Tanzania) 9-15 พฤศจิกายน 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
5 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3 The Training Program on “Prospective JICA Experts” : Series VI 20-21 ตุลาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
44 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น 
 
4 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 13-17 ตุลาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
60 -  
5 โครงการอบรมการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 5-8 สิงหาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
25 จัดอบรมสำหรับกระทรวงแรงงาน   
6 The Training Program on “Prospective JICA Experts” : Series V 15 กรกฎาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
25 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 
7 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ รุ่นที่ 1 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
17 -  
8 โครงการพัฒนาข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2540
กรมควบคุมมลพิษ
40 จัดอบรมสำหรับกรมควบคุมมลพิษ  
9 Study Tour on Trade and Investment Policies for Vietnamese Provincial Officials in Thailand 24 – 31 มีนาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
6 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
10 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 2 (ต่างจังหวัด) 17 มีนาคม – 25 เมษายน 2540 375 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารกรุงไทย  
11 The Training Program on “Prospective JICA Experts”: Series IV 10-11 มีนาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
18 ได้รับทุนอุดหนุนจาก JICA.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น
 
12 The International Training Program “Economic Development with Special Reference to Thai Economies” : Series IV 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2540
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
25 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
13 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการสำนักงบประมาณ 6 มกราคม - 5 มีนาคม 2540
สำนักงบประมาณ
40 จัดอบรมสำหรับสำนักงบประมาณ