โครงการอบรมในปี 2538 / 1995

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 Thailand (for delegates from MongoliaStudy Tour on Health Insurance System in) 12-19 พฤศจิกายน 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
6 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
2 Market Economy Training and Study Tour in Thailand (for representatives from P.R.China) 7-11 พฤศจิกายน 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
30 รับสัญญาจ้างจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการ สำหรับข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2538
โรงแรมเฟลิกซ์ กาญจนบุรี
40 จัดอบรมสำหรับกรมโรงงานอุตสาหกรรม   
4 โครงการฝึกอบรมเศรษฐศาสตร์ระบบตลาดและการจัดการทางเศรษฐกิจ 9-27 ตุลาคม 2538
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
40 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก  
5 โครงการอบรม Mini Econ (บริษัทขนส่งจำกัด) : รุ่นที่ 1 9 สิงหาคม – 16 กันยายน 2538
บริษัทขนส่ง จำกัด
35 จัดอบรมสำหรับบริษัทขนส่ง จำกัด   
6 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 3 18-19 สิงหาคม 2538
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
15 -  
7 Link Institute Training of Economics Educators (participants from Vietnam and Cambodia) 1-8 สิงหาคม 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
12 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
8 The International Training Program : Health Economics and Policies in Developing Countries 15-26 พฤษภาคม 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
7 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ  
9 Project Formulation, Costing and Marketing 3-5 พฤษภาคม 2538
โรงแรมภูริมาศ ระยอง
n/a -  
10 The International Training Program : Economic Evaluation of Health Services and Programs 3-8 เมษายน 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
5 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
11 The International Training Program “Economic Development with Special Reference to Thai Economies” : Series II 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
25 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
12 Analysis and Management of Macro Economic Policy 27 กุมภาพันธ์ -17 มีนาคม 2538
เวียงจันทน์ สปป.ลาว
40 ได้รับทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก  
13 Market Economy Training and Study Tour in Thailand (for participants from Cambodia, Laos and Myanmar) 20-25 กุมภาพันธ์ 2538
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
30 รับสัญญาจ้างจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
14 โครงการอบรมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย :ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ 22 กุมภาพันธ์ 2538 n/a -  
15 โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 7 มกราคม – 11 มีนาคม 2538
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
30 -