โครงการอบรมในปี 2537 / 1994

ลำดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาและสถานที่  ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ เอกสารอบรม
1 โครงการอบรมการประเมินโครงการ รุ่นที่ 2 24 กันยายน – 22 ตุลาคม 2537
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
13 -  
2 Project Formulation and Evaluation (for representatives from Cambodia) 5-16 กันยายน 2537
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
5 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
 
3 Economic Trend : Vehicle Industry and Linkage Industries in 1994 6 กันยายน 2537 30 จัดอบรมสำหรับบริษัท นิปปอน เด็นโซ่ จำกัด   
4 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 2 27-28 สิงหาคม 2537
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
25  -  
5 Feasibility of Investment and Accounting for Investment 15-19 สิงหาคม 2537
โรงแรมรีเจนท์
17 -  
6 The International Training Program : Economic Evaluation of Health Services and Programs 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2537
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
3 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
7 The International Training Program : Health Economics and Policies in Developing Countries 16-27 พฤษภาคม 2537
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
7 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
8 Macro Economics “Foreign Investment Analysis and Export Promotion Analysis” for representatives from Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam : Series III 16-21 พฤษภาคม 2537
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
34 รับสัญญาจ้างจากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
 
9 โครงการอบรมอัตราแลกเปลี่ยนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน รุ่นที่ 1 23-24 เมษายน 2537
โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ
43 -  
10 The International Training Program “Economic Development with Special Reference to Thai Economies” : Series I March 1-May 31, 1994  1-May 31, 1994
คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
17 ได้รับทุนอุดหนุนจากกรมวิเทศสหการ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ