ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ertc-logo-graph-02-090359-2-02

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

                ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 

ที่ ชื่อ - สกุล ชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
1 น.ส. บุญทวี เจริญพูนสิริ บจก.ใบบุญ คอมแพเนียน เชียงใหม่
2 น.ส. นิโลบล ปิงโกดก สล่ายอง เชียงใหม่
3 น.ส. ณัฐยา แซ่ตั้ง บจก.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป เชียงใหม่
4 น.ส. พรทิพย์ ทิพย์กุนา ร้านพรทิพย์ เชียงใหม่
5 น.ส. ประทิน ศรีบุญเรือง ประเทืองเครื่องเขิน เชียงใหม่
6 น.ส. ชมสมร ศรีบุญเรือง ประเทืองเครื่องเขิน เชียงใหม่
7 น.ส. สุทธิพร บุตรปะสะ กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน ลำปาง
8 นาง พัสตราภรณ์ สุภาติ กลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน ลำปาง
9 นาง แสงอรุณ ไชยรัตน์ กลุ่มทอผ้าเปลือกไม้บ้านต่อเรือ เชียงใหม่
10 นาง อำไพ ทินชัย กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง ลำปาง
11 น.ส. หทัยทิพย์ ทินชัย กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง ลำปาง
12 นาง บัวจีน มืดโห้ง บ้านตาล เชียงใหม่
13 น.ส. พัชรินทร์ ทิพราชา กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำพัน เชียงใหม่
14 น.ส. ศุภิสรา มาหลวง กลุ่มผ้าทอยกดอกบ้านบวก ลำพูน
15 น.ส. พัชรินทร์ อิ่นคำ กลุ่มผ้าทอยกดอกบ้านบวก ลำพูน
16 นาย ธนพนธ์ กุณกูล บริษัทเอี่ยมกสิกิจ จำกัด เชียงใหม่
17 น.ส. ศิริพร วรรณบุตร บริษัทเอี่ยมกสิกิจ จำกัด เชียงใหม่
18 นาย ฐิติ วรบวร หจก.ศิลาดล เชียงใหม่
19 นาง สุธาภรณ์ วรบวร หจก.ศิลาดล เชียงใหม่
20 น.ส. ณภัทร โชติพฤกษ์ชูกุล ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ ลำปาง
21 นาย อรรถสิทธิ์ โชติพฤกษ์ชูกุล ชวาลทิพย์ แฮนด์ดี้คราฟท์ ลำปาง
22 นาง เจนจิรา จอมแปง กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ลำพูน
22 น.ส. ทรงพิศุทธิ์ จอมแปง กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ลำพูน
24 นาย วิฑูรย์ ยะจา หจก.เชียงใหม่เซลาดอน (2015) เชียงใหม่
25 นาง สายพิณ บุญถึง กลุ่มตัดเย็บผ้าไทยบ้านสันมะนาว เชียงใหม่
ที่   ชื่อ - สกุล ชื่อสถานประกอบการ จังหวัด
26 นาง ข่าย แก้วแสนสาย กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง ลำปาง
27 นาง โสรยา ยศบุตร กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้าง ลำปาง
28 นาง เบญจพร บุญประคอง ร้านพลอยรุ่ง เชียงใหม่
29 นาง พวงพลอย เอี่ยมสกุล ร้านพลอยรุ่ง เชียงใหม่
30 นาง อุ่นจิตต์ แสนทิพยาพร ธนพรผ้าฝ้าย เชียงใหม่
31 นาง บัวซอน ห้วนแดง ธนพรผ้าฝ้าย เชียงใหม่
32 นาง จันทร์คำ แก้วมา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ลำปาง
33 น.ส. วัชราภรณ์ ตันตุ้ย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ ลำปาง
34 น.ส. นัยรัตน์ เงินเลิศสกุล กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยงลายโบราณ ลำพูน
35 นาง วันดี คำปา กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยงลายโบราณ ลำพูน
36 น.ส. รดาณัฐ ลิ้มเจริญกุลเดช ฝ้ายละอ่อน เชียงใหม่
37 น.ส. ฐิตินันท์ เดชชัยวรโชติ ฝ้ายละอ่อน เชียงใหม่
38 นาง อรทัย อินรัง ฝ้ายเงินฝ้ายทอง น่าน
39 น.ส. ดุจดาว บริคุต ฝ้ายเงินฝ้ายทอง น่าน
40 นาง พัชรา อ้ายจาง กลุ่มทอผ้าบ้านนาคอเรือ เชียงใหม่
41 นาง ยอดหล้า สุภา ผ้าฝ้ายสายรุ้ง เชียงใหม่
42 นาง ปาริชาติ แก้วหนัก ปาริชาติไหมไทย ลำพูน
43 นาย สารการย์ แก้วหนัก ปาริชาติไหมไทย ลำพูน
44 นาง เสาแก้ว อุตสาพะแล กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านปู ลำพูน
45 นาง สมพร แก้วเมือง กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านปู ลำพูน
46 นาย วรวิทย์ ใจแก้ว จินดาผ้าฝ้าย เชียงใหม่
47 น.ส. สรัชนันท์ สมณะ สมบูรณ์สิ่งทอ เชียงใหม่
48 น.ส. ปิยะนุช อำมาตย์ ห่มฝ้ายลายป่าเกอญอ ลำพูน
49 น.ส. ปาณิสรา เงินเลิศสกุล ห่มฝ้ายลายป่าเกอญอ ลำพูน
50 นาง สุภิญญ์ อูปธรรม สุภิญญ์ผ้าฝ้าย เชียงใหม่
51 นาง วาสนา ศรีสิงห์ สุภิญญ์ผ้าฝ้าย เชียงใหม่

 

โดยการอบรมมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
 
09.00 - 09.15 น.
พิธีเปิด
- กล่าวเปิด โดย    นายสากล ฐินะกุล     อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กล่าวรายงาน โดย นายวิชาญ  สุขสว่าง   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
แนะนำโครงการ
โดย นางสมใจ  สิมาฉายา    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ
      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
09.15 – 10.30 น.
ความเป็นมาของแนวคิด “การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SCP)”
โดย  รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ   คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
10.30 – 12.00 น. การระดมสมองเรื่อง “แนวคิดวิเคราะห์มาตรการส่งเสริม SCP ของประเทศไทย”
โดย  รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ และทีมงาน  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 17.00 น. แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าและความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า (Brand) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ภาคบรรยาย)
โดย  อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ และ คุณจิรัฏธกรฐ์ บรรจงศิลป์  นักวิจัยด้านการตลาด
 
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
09.00 – 12.00 น. แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าและความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า (Brand) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Workshop)
โดย  อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ และ คุณจิรัฏธกรฐ์ บรรจงศิลป์   นักวิจัยด้านการตลาด
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
13.00 – 14.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 
15.30 น. ถอดบทเรียน และสรุปผลการฝึกอบรม
 
16.00 น. พิธีปิด
- กล่าวปิด โดย      นายสากล ฐินะกุล
                       อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- กล่าวรายงาน โดย นายวิชาญ  สุขสว่าง
                       ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

โทรศัพท์ : 02-224 0148-9,02-613 2406 (นราชล)
โทรสาร : 02-224 0146
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.